FANDOM


მგელესტყაოსანი

ეძღვნება თვიურას ხსოვნას.

კარი პირველი - ნისლიანი უღელტეხილი © Starsailor Edit

სერზე მიდის სამი მგელი
თქვენ გგქონიათ კუდაგრძელი?
აგი მგელი ალუჩაა, გვერდს უმშვენებს
პატო - ბნელი, მესამე კი ბიჰოპაა
სახეზე აქვს მგლური შრამი,
ბევრი ბოზის სისხლს გააშრობს
მანამ ფეხში ერჩის ძალი.

სერი ასე გადიარეს
ჩამოვიდნენ ბარსა შინა
მგლებსა შიათ, 4 დღეა
პაბეგი აქვთ როსტოვშია !

დალანდეს რა მათ სოფელი
შარას გაყვნენ, ნისლში სქელში
წინ მიუძღვის ალუჩ მგელი
გამოცდილი და ბებერი

სოფლის ახლოს რომ მივიდნენ
ნისლში ჰლანდეს სილუეტი
და შესძახეს ერთმხად მგლებმა
მოყვარე ხარ თუ მტერ ჩვენი?

Starsailor -ს მეძახიან, მესტნი
კაი ბიჭის დები
თქვენ ვინ ხართო, ეკითხება
სტარსაილორ საქმით ბნელი

ჩვენ თბილესელი მგლებე ვართ
გამოვექცით ძაღლებსა
ასეა მგელის ცხოვრება
მარად დაგვდევენ მართლებსა

4 დღე არის ძმის გულო
არ გვიჭამია ნამცეცი
იქნება პური გაგვიყო
კარგს იზამ, თორემ დავეცით.

მწარედ იღიმის უცნობი,
თქვენი მესმისო კარგადა
წამოდით სახლში წაგიყვანთ
იქ მომიყვებით ამბავსა

ოთხნივე შარას გაუყვნენ
და მიიმალნენ ნისლშია
მათი ამბავი ქურდული
მე თქვენს წინ გადამიშლია

უბრალოდ ეხლა დავოსდი
თვალ ვეღარ უძლებს ბნელასა
ხვალ გავაგრძელებ ამბავსა
საინტერესოს თესლაკსაა

კარი მეორე - დვიჟენია starsailor-ის სახლში© NikoloZoid Edit

დასხდნენ მაგიდას ვოლკები
დამშეული და მშფოთველნი
starsailorმა გაჩითა
ბოზის კანჭები ქონებით

ისაუზმეს და დალიეს
ვოლკებმა ბოზის სისხლები
მადლობის ნიშნად sailors
სულ დაურეცხეს ჭურჭლები

მოკითხა starsailorმა სასტავს ამბავი მათია
რატომ იყავით პაბეგში,ვინმეს აქვს ნუთუ ვალია?

ალუჩა გამოესარჩლა,ვალები აქეთ მართებთო
შარდენზე რო გავაჯაზეთ,ვერ დააფასეს მადლიო

როსტოვში დაუბრედიათ ჩვენი მამა და ვაჟაკი
თვიურა ხანდოსხეველი (wtf ) თურმე ცოცხალი არ არის
მათაც მიადგნენ ბოზები,კალაშით და რაგატკებით,
ამიტომ გამოქცეულან,არ ჰქონდათ იარაღები

ამას ისმენდა ძმისგული
sailor იგი star-ისა
გადაეკეტა გონება
თქვა : ავკუწავ მე მაგ ახვრებსა

დარაზმა მგლების სასტავი,
გადოურეკა სუყველას
მოსაკითხს მეეკითხება
თვით ბებერ მუნჯს და კოჭლ გელას

კარი მესამე - ალუჩა პაპისაკან და Starsailor-სგან ბოზებზე ნადირობა © 200000Edit

დილასა ადრე მოვიდა, Starsailor ნაზარდ მგლოსანი,
ბოზების სისხლის დამღვრელი, პირად იარ-შრამოსანი,
მთელ თანზეც შავი ემოსა, შვენოდა ბაბაჩკოსანი,
ალუჩას გასვლად აწვევდა, მოდგა შავ-ტაიჭოსანი.

შეეკაზმა ალუჩ შეჟდა, ნადირობას გამოვიდნენ,
მრგვლად მინდორსა მოსდგომოდეს, ალყარ გარე შემოკვროდნენ,
ზეიმი და ზარი იყო, მგელი ველთა დაჰფარვოდნენ,
მათი შურისძიებისთვის, ბოზთა ხოცად ემზადვოდნენ.

უბრძანეს: "შნირი თორმეტი, მოდით ჩვენთანა ვლიდითა,
იარაღს გადაგვიტენით, დანასა მოგვაწვდითა,
დახოცილს შეადარებდით, ნასროლსა დასთვალვიდითა!"
დაიწყეს მოსვლა ბოზებმა, მათ ქვეყანისა კიდითა.

მოვიდა ჯოგი ბოზებთა ანგარიშ-მიუცემელი.
ბოზნი მაღალნი, დაბალნი, ბოზები მაღლით მხტომელი.
ნას პატრონ-ყმანი გაუხდეს, სახოცად ჯობდა რომელი.
ჰა მგლების კბილი გამკვეთი და ტორი დაუშრომელი!

ჩვენთა მგელთა ნატერფალი, ბოზთა იმედს წაუშლიდეს,
მიხოცდეს და მიისროდეს, ბოზებ სისხლა მიასხმიდეს,
რა ტყვიანი დაელივეს, შნირები მას მიაწვდიდეს.
ბოზნი მათგან დანაჭრელი, ჩემ ფეხებსღა გაივლიდეს.

იგი ბოზნი ამოხოცეს, ზოგი წინა გაიქცივნეს,
დახოცეს და ამოწყვიტეს, ცასა ღმერთი შეარისხეს,
ველნი ბოზთა სისხლისაგან, სრულ მორწყეს და გააწითლეს.
ჩვენი მგლების შემხედვლები, ბოზებმა ქვეშა იფსეს.

კარი მეოთხე - შესავალი starsailor-ის ამბისა - Starsailor Edit

ოდეს მორჩა ნადირობა, მინდორს სისხლი ყელამდეა
ბოზი კვნესის, ბოზი ხვნეშის, მათ გვამები ზეცამდეა.
სისხლში არის ამოსვრილი ალუჩა და სეილორი
ზოიდაანთ ნიკოლოზი ბიტას რეცხავს, ბეიზბოლის

200000 -ს გარითმვა თქვენ ადვილი ნუ გგონიათ,
ეს რომ მე ლექსში ჩამესვა, ზედ დავანთხიე გონია,
არ იქნებოდა მართალი, მისი ლექს გარეთ დარჩენა
ვოლკია ბოლოს და ბოლოს და არა ბოზი ნარჩენა

ვოლკები დასხდნენ დაღლილნი, b-hop ატყავებს ბოზებსა
schizophrenia ლერწმისგან, იქვე ამზადებს ტოტებსა
ბოზის ხაშლამა შევჭამოთ, აღტკინებულან ვოლკები
ბარეორს მეეკითხება, ჩვენ ვიყოთ სილის ტომრები

დაისვენეს რა ვოლკებმა, ბოზებზე გულის ჯერითა
ეუბნებიან სეილორს, დღეს ჩვენ აქა ვართ შენითა
ამბავი გვითხარ ძმის გულო, ასე რად მოგიწყენია
აქა ვართ მთელი სამგლეთი, ჩვენც გაგიმართოთ ხელია.

ცოტა ხანს დუმდა სეილორ, ფიქრებს გართული, მჭმუნვარე
შემდეგ კი ხმა ამოიღო, შორეულ ვითა სამარე
ჩემი ამბავი, ბიჭებო, არ არს მოკლე და ადვილი
სანამ ბოლომდე მას მოვყვე, ბევრი წავიდეს დაღლილი.

რას ამბობ ჩვენო სეილორ, alucha ეპასუხება
ვინც შენ ამბავსა არ ისმენს, იგი მოსცილდეს ქუჩებსა
კარგ, იყოს როგორც თქვენ ამბობთ, მოგიყვეთ ჩემსა ამბავსა
ბევრისა დამამწუხრებელს, ბევრისა მქცევსა ლაღადა

კარი მეხუთე - სტიჩკა ბოზ მიტუასთანEdit

დრო იყო მოყმე ვიყავი, მუხლი მერჩოდა მგლურისა
თბილისის უბან-ქუჩებში, რიგი რომ იდგა პურისა
ლაღად ვცხოვრობდი ქალაქში, ბოზებს ვუდღნავდი დედასა
ჩემი სიტყვა და აზრები, კანონად ჰქონდა ყველასა

მაგრამ რა არის სოფელი, თუ უმალ არა გიმტყუნა
გამოერია ქალაქში, ერთი ახვარი მიტუა
დანიშნეს თანამშრომელად, სისხლი ეწადა მგლებისა
იმ დღიდან დევნა დაიწყო, კაი ბიჭების დებისა

მე ვთქვი არ მერქვას სეილორ, სთარები კიდევ იმის წინ
თუ სახე არ ავახიო, ამ ნაბიჭვარს კაცს შვილის წინ
დავუსადკავევეთ ბიჭებმა, Finalle-მ, VILLA-მ Mordock-მა
Жми На Газ, sw@mp და ვილია, დანის პირს სახეს აძრობდა

გამოჩნდა ბოზი მიტუა, გამოჯგიმული შესტზედა
უკან მგელ უზის ნაბიჭვარს, დაჭერილ ავად ბედზედა
ჩამექცა გულში სისხლია, თავს ვერ ვიკავებ ფეხზედა
მეთქი ბიჭებო დაჰკთ მაგას, წითლად უღებეთ ეგ ზედა

ვილიამ შავი პიტსოტი, გადაუყენა მენტებსა
გვერდიდან sw@mp-მა კალაშა, გადაატარა თესლებსა
ის იყო, ჩვენი გვეგონა, მიტუას ბოზი თავია
ჩასაბრებიდან ამოხტნენ, მენტები ასჯერ ასია

დაგვიშვეს ცეცხლი ბოზებმა, ორმხრივი იყო სროლანი
VILLA დაგვიჭრეს ახვრებმა, არც ჩვენ დავუხვდით ცოტანი
60 მენტი დავხვრიტეთ, ობლად დავტოვეთ ბავშვები
თვიურას სისხლმა იყივლა, "არვინ არს აწ გასაშვები"!

მასით გვაჯობეს მენტებმა, უკან მოგვიხდა დახევა
ერთი იცოდეთ ჯიგრებო, ვაზვრატს სულ უნდა აღება
ამ დროს დაგვიჭრეს sw@mp-იცა, ვეღარ ვაკავებ მორდოკას
დაჭრილი ვოლკის ყურება, ხელს უშლის ნერვის მოთოკვას

Жми На Газ გაზსა მიადგამს, პიტსოტი იხევს სახესა
2 დაჭრილი ძმის გული, ხელში გვაკვდება კაცებსა
სიბნელე შემოგვეპარა, მზე მიეფარა თვალებსა
ძაღლები ჩამოვიშორეთ, აღარ გვახარებს, არც ესა

ალბათ დაგღალეთ, ბიჭებო, ამბავით ჩემით, რთულითა
მაგრამ ღმერთ იყოს მოწამე, მე გეუბნებით გულითა
თუ გინდათ ხვალ მოგიყვებით, როსტოვს ჩამოსვლის ამბავსა
ეხლა კი თქვენი მითხარით, მიტუას უდღნამთ დედასა?

კარი მეექვსე - გზა როსტოვისკენ © StarsailorEdit

დილის რიჟრაჟმა უწია, მზემ გაახილა თვალები
კაი ბიჭების შამფურზე, აცვია ბოზთა თავები
გამოიღვიძეს ნელ-ნელა, ალუჩამ, შიზომ, ბიჰოპმა
ახალი დილა გათანდა, როსტოვში ისმის გასხმები

დილის სუსხმა, გააღვიძა ბნელი იგი სეილორიც
სტუმრებს უხმობს ცეცხლს გარშემო, მოსაყოლ აქვს ბარეორი
გააღვივეს ნაკვერჩხალი, შეაშინეს ყინვა მწველი
მისი ამბის გაგრძელებას, მოუთმენლად ყველა ელის.

„ძაღლებსა ასე დავუსხლტით“ აგრძელებს იგი მგლოსანი
ჩრდილოეთის გზას დავადგით, გულ მძიმე, დაღლილოსანნი
დაჭრილსა ძმებსა შევყურებთ, ხელთ არ ჩაგვაკვდნენ სოსანნი
ძმებს ასე ადვილ ვერ დავთმობთ, მგელნი ვართ არა ქოსანი

რამდენიმე დღე ვიარეთ, გავცდით გვირაბსა როკისა
უცხო ქვეყანას ვეწვიეთ, სულ ქვისაა და ღორღისა
ამასობაში sw@mp-იცა, ჭრილობებს მოიშუშებსა
მაგრამ Villa-სი საქმენი, ვერ არს ისე, რომ გშურდესა.

გაუმიზეზდა ჭრილობა, ჩვენა მას ვეღარ ვშველითა
ხელში გვაკვდება ძმობილი, გული დაგვეწვის ცეცხლითა
კიდევ ორი დღე გასტანა, ვილამა ტანჯვა კვნესითა
მესამე დღეს კი დაგვეცეს, სიკვდილი მისი მეხითა.

უცხო მიწას მივაბარეთ, ვილია და რკინა მისი
ვაზვრატისა აღებაზე, ჩვენ საფლავზე დავდეთ ფიცი
შემდეგ ჩავსხედთ მანქანასა, დავაწექით სად არ ვიცი
ხმას ვერ ვიღებთ ძმა ბიჭები, გულზე გვაწვეს ლოდი ცივი

რამდენიმე დღე ვიარეთ, საგზალი შემოგველია
გზად მაღაზიაც არ არის, თორემ პარვა არ ძნელია
უცებ გამოჩნდა ჰორიზონტს, გზად მომავალი მგელია,
ერთ სულ გვაქვს მიუვახლოვდეთ, გაძლება უკვე ძნელია.

მოგვიახლოვდა უცნობი, ვოლკური შევკართ მზერანი
ვკითხეთ, ვინა ხარ ჩემი ძმა? ხომ არ ხარ ვინმე ვერაგი?
უცნობმა აგვხედ-დაგვხედა, ასე დაგვსმოტრა ყველანი
შემდეგ კი ხმა ამოიღო, ჩახლეწილ ისმის ბგერანი

lucasart-ას მეძახიან, როსტოველი ვარ მე ქურდი
ამ ქალაქში ჩემი არის, როგორც მოედანი, ისე ბურთი
სულ ოთხნი ვართ, ამ კრაიში, ვორ ვზაკონე, ანუ ქურდი
მე, გოლუმა, შავი ჯუბა, როვერანდომ ერთი გუნდი

ეხლა მგონი დროა ძმანო, გამაცნოთ მე თავი თქვენი
გვეუბნება ლუკასარტი, მოგვაშტერა მზერა ბნელი
მოვუყევით ყველაფერი, ამბავ შავი იგი ჩვენი
სიბრაზისგან უკანკალებს, მას მარჯვენა შავი ხელი Mad

შესძარა ჩვენმა ამბავმა, ლუკასი მრავლის მნახველი
როსტოვში გვეპატიჟება, მგლის არ არცხვინა სახელი
ყველას გვეყოფა ბოზები, ტყვიებიც შუბლთ დასახლელი
დღეიდან ერთად ვივოლკებთ, გიჟ არ გეგონოთ, არც ხელი.

კარი მეშვიდე - ამბავი ვოლკების დაბრუნებაზე გოროდშეEdit

გათენდა,ბოზმა იყივლა,მგლები წამოხტნენ რიჟრაჟზე
Orochimaru და სხვანი წვერს იპარსავენ,იბანენ.
ემზადებიან ვოლკები გზის გასავლელად გრძელისა
სავსე ბოზების ხაფანგით და მელიების ძღრენითა

ალუჩას არ ეშინია,წინ მიუძღვება ძმისგულებს
ბიჰოპის თვალში ჩახედვით,ბოზები ყვერებს იძრობენ
შიზოფრენია,LoCusTი სიბრაზის ბოღმას ანთხევენ
თბელესე მათ ელოდებათ,ბორდელნი კარებს აღებენ.

ჩასხდნენ დუტსა ბე ენ ვეში,ტახომეტრი ააჩქარეს,
გზად მიჰქრიან 220ით,ბევრი ბოზი გააბახეს
გამვლელები გიჟდებიან,იძახიან რა არი ეს
მათი შიშით კალონკებთან ქალიშვილნი გადამალეს

მლეთის ტეკს რომ მოახლოვდნენ irakliii-ამ დაიძახა:
„ეჰეი ძმანნო, მეც აქა ვარ, ნაჯახით და დუბინკითა
სისხლი მწყურია ბოზების,როგორც თქვენ გინდათ წყალია
თან გამიყოლეთ, გპირდებით, არ შევიბრალო ძაღლნია“

PrimoVictoria-ს შიშით ბოზები ღამე კვდებიან,
დღე ვერ ბედავენ გამოსვლას,მაწვნის დალევით თვრებიან
მისი ბაბოჩკის ბასრ პირსა ბევრი სისხლები ნთხევია
ეგ ვოლკი მათ ელოდება,რათა ერთად ჰკვლან მტერია

კარი მერვე - თბილისსში დაბრუნება და ბრძოლა დიღმის მინდვრებზეEdit

თბილისს როცა შემოვდნენ, გადიარეს მცხეთის ხიდი
გრინ ვესტჰემა გზად დაუხვდათ, ნაბიჯი აქვს ნელი, მშვიდი
როსტოველებს ეუბნება, გინდათ აქვე დავდო ფიცი?
თქვენთან ერთად წამიყვანეთ, ბოზებს დღვნა კარგად ვიცი.

კოლონა მანქანებისა, თბილისის გზებსა დაადგა
დამწვარი რეზინებისა, ჰაერში სუნიცა დადგა
ყველა შავია მანქანა, დუტი პიტსოტი, ტროიკა
ქობულეთ არა გეგონოთ, სამ ლარ საცა ღირს კოიკა.

სულ 30 მანქანა, მიემართება დიღომში
ადვილი არა გეგონოთ, თქვენ გადარჩენა ამ ომში
ბიჭებმა ერთურთს შეჰფიცეს, მიტუა ჩავდოთ ნიორში
არ დავიხიოთ უკანა, თუნდაც დაგვიჭრან ბიჰოპი.

უკვე დიღომს მიაღწიეს, გააჩერეს, გადმოენთეს
შორით მოსჩანს მწველი ცეცხლი, ყველა იმას მიაჩერდეს
მიუხალოვდნენ რა ცეცხლსა, თვალთ დაუბნელდათ იმწამსვე
ბოზი მიტუა, ნორჩ მგლებსა, სახალხოდ მისცემს მიწასვე.

როვერანდომ თქვა, წავედი, მელოდეთ ხვალე დილითა
ჩემი მოსვლა თქვენ გაიგოთ, მზისა პირველი სხივითა
წავიდა როვერანდომი, ბიჭები გზას ულოცავენ
საომრად ემზადებიან, პაპები მგლებსა ლოცავენ

გამოჩნდა მიტუა ბოზი, წინ უდგას მენტთა ლაშქარი
აქეთ კი მგლები ყმუიან, ცოდვისა დადგა ავქარი
ალუჩას ერთ ფლანგ უჭირავს, გვერდსა უმშვენებს ბიჰოპა
მარჯვენა ფლანგი სეილორს, გულს გაუხეთქავს მიტოსა

ცენტში დგას პატო უტეხი, და მთელი მგლობა ძველია
ირაკლი, ჯუბა, მროველა და კიდევ ბევრი მგელია
აქ არის ყველა ძმის გული, ლუკასარტ, შიზოფრენია
არცერთი არის დამხევი, სუყველა დედის მდღვნელია

ჩაჰბერა მიტომ შვიშტოკსა და მოგვისია ძაღლები
ეკვეთნენ ჩვენსა რიგებსა, ნაბიჭვრები და ავები
ცეცხლი გავხსენით პიზდეცი, ხორცი იხევა, იხრწნება
ბარეორს დედა ედღვნება, ვინც ჩვენს წინ ამოიჭრება.

ალუჩა რიგებს მიაპობს, წადია მიტოსთან მისვლა
მაგრამ ერთ მოკლას, ათასი იმის წინ ამოცვივდესა
არა ილევა ბოზთ ჯარი, ბევრი არიან ახვრები
ალუჩა გასაჭირშია, ალყაში არის ავბედითს

ბიჰოპმა რომ დაინახა, ძმის გული გასაჭირიშია
ზედ გადაევლო მგელივით, გააპო ძაღლთა რიგია
მხარს ამოუდგა ალუჩას, მკლავი გაშალა მგლურია
მისსა შემყურე ძაღლებსა, იქვე გაუსკდეთ გულია

სეილორის მაჯვენა ფლანგს, უთვალავი მისდგა ბოზი
მედგრად დგანან, მგლები ძველნი, აქვე არის ნიკოლოზი
ერთი მოკლან, ასი მოდის, არ ილევა მათი ჯოგი
ყველა მენტი აქ ყოფილა, ავთო, გია, გელა, გოგი.

დახოცეს მგლება მენტები, რიცხვითა ასჯერ ასია
მაგრამ თვითონაც დააკლდათ, ბევრი მგელი და კაცია
დაიჭრა შიზოფრენია, სისხლი დის არ უჩერდება
მაგრამ არ იმჩნევს მგლის გული, წინ მიდის არ გაჩერდება.

გამოილია ტყვიები, თოფებს დაუსკდათ ლულები
უკანასკნელად შეჰფიცეს მგლებმა ერთმანეთს გულები
დასჭექეს ბებრმა მგლებმა, კიდევ ერთხელო ბიჭებო
სადაც თქვენი თქვათ ბოზები, არც ჩვენი დაგავიწყდეთო

ლაშქარს მიაპობს ალუჩა, გამოიჩინა თავია
თან მისდევს პატო შავბნელი, ბოზების დადო ხვავია
ბებერმა მგლებმა ერთმანეთს, ახსენეს ახალგაზრდობა
მენტები მენტზე დაადღნეს, მათ დაანახეს კაცობა.

მიუხედავად ამისა, მენტის ლაშქარ არ ილევა
უკან დახევა მგლებისგან, არცერთმა არა ინება
ის არის უნდა დაეცნენ სუყველა ბრძოლის ველზედა
მზის სათნო სხივი პირველი, გამოჩნდა მთისა სერზედა

მხოლოდ ეხლა გაახსენდათ, მგლებს როვერასი სიტყვები
ოდეს მზის სხივი იხილოთ, მეც თქვენთან ერთად ვიქნები
გამოჩნდა როვერანდომი, ლაშქარს მოუძღვის კაცურსა
მისი სიშავე, სიკაცე, მრავალს დააფრთხობს ავსულსა.

შეუკრებია როვერას, გლდანს ლაშქარ ვოლკთა ძლიერი
ყველა აქ არის ბიჭებო, ახალგაზრდა თუ ხნიერი
შესძახა როვერანდომმა, მოვდღნათ მიტუა ცბიერი
გლდანის ლაშქარი უსია, მგელისა აქვს მას იერი

ეს რომ იხილეს ვოლკება, მყოფმა დიღომის ველზედა
გაურმარგდათ ძალები, წარმოემართნენ ფეხზედა
გაიპო ბოზის ლაშქარი, დაეცა ყველა ველზედა
მიტუა მიხვდა ცბიერი, სიკვდილ არის მისსა თავს ზედა

შესძახა სტარსეილორმა, ხელი არ ახლოთ, გამოდით
მე უნდა მოვკლა, ჩემი არს მისი სული და პაგონი
მიუახლოვდა მიტუას, შუბლს დაახალა ტყვიანი
ძმისთვის ვაზვრატის აღება, არასდროს არის გვიანი.

ასე დამთავრდა დიღმის ველს, ამბავი ჩვენი დიადი
მგლურმა სიმართლემ გააპო, მენტების ბნელი, წყვდიადი
ერთი იცოდეთ აწი, რომ არვინ შეეხოს მგლურ თემას
თორემ ისეთ დღეს დავაყრით, მეეკითხება სუყველას Mad

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.